top of page
DSCF8079_edited_edited.jpg

รู้จักกับ สพท. 

"องค์กรนิสิตนักศึกษาแพทย์ศูนย์กลาง

ในการประสานงานและพัฒนาศักยภาพ

นิสิตนักศึกษาแพทย์ในประเทศไทยอย่างแท้จริง"

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.)

Society of Medical Student of Thailand

  • RSS
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube

"สพท. สร้างคน เพราะคนจะสร้างประโยชน์
สู่สังคมและวงการสาธารณสุขไทย"

       สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สพท.) จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทั่วประเทศ เพื่อเป็นองค์กรศูนย์กลางในการประสานงาน และพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากตัวแทนสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งหมด 26 สถาบัน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีรับเข้าในพระอุปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นเกียรติคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ 
       สพท. มีการดำเนินงานหลากหลายเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทั่วประเทศ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความเสียสละ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ยิ่งไปกว่านั้น สพท. ยังมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมในทางที่ดีขึ้น โดยมีบทบาทในการเข้าร่วมต่อสู้ด้านสิทธิบัตรยา ซึ่งจะมีผลให้ราคายาสูงขึ้น และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง อาทิ จัดโครงการวิ่งมาราธอน ค่ายอาสาเพื่อชุมชน
       การรวมตัวของสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทุกสถาบัน ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเข้าถึงนิสิต นักศึกษาแแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป การดำเนินงานในอนาคตจึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการทำงานที่หลากหลายด้านมากขึ้น อีกทั้งมีความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร และกิจกรรมที่จัดโดยนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารในประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพโดยรวม

IMG_5510_edited_edited.jpg

ประวัติการก่อตั้ง

ครั้งแรกของ “สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย”

IMG_5509.JPG
IMG_5513.JPG
IMG_5514_edited.jpg
IMG_5517_edited.jpg
IMG_5515_edited_edited_edited.jpg

    สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (สพท.) จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทั่วประเทศเพื่อเป็นองค์กรศูนย์กลางในการประสานงานและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากตัวแทนสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งหมด 26 สถาบัน และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีรับเข้าในพระอุปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นเกียรติคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้

    สพท. มีการดำเนินงานหลากหลายเพื่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทั่วประเทศ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความเสียสละ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ยิ่งไปกว่านั้น สพท. ยังมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมในทางที่ดีขึ้น โดยมีบทบาทในการเข้าร่วมต่อสู้ด้านสิทธิบัตรยา ซึ่งจะมีผลให้ราคายาสูงขึ้น และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพของตนเอง อาทิ จัดโครงการวิ่งมาราธอน ค่ายอาสาเพื่อชุมชน

   การรวมตัวของสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทุกสถาบัน ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเข้าถึงนิสิต นักศึกษาแแพทย์ และนักเรียนแพทย์ทหาร ตลอดจนประชาชนทั่วไป การดำเนินงานในอนาคตจึงเป็นโอกาสที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการทำงานที่หลากหลายด้านมากขึ้น อีกทั้งมีความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร และกิจกรรมที่จัดโดยนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารในประเทศเพื่อความเป็นเอกภาพโดยรวม

      ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เริ่มมีการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน ภายใต้ชื่อ “กีฬา ๘ เข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การแข่งขันในครั้งนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ภายหลัง การแข่งขันกีฬาดังกล่าว ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ จึงจัดการประชุมหารือระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์จาก ๓ สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงความเป็นไปได้ในการรวมกลุ่มกันของนิสิตนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบัน เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีระหว่างสถาบัน โดยมีการนัดประชุมอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมไผ่สิงโต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระหว่างแข่งขัน “กีฬา ๘ เข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒” ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมร่วมกันระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเสนอแนวคิดในการรวมกลุ่ม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากตัวแทนสถาบันต่าง ๆ

       หลังจากการประชุมร่วมกันหลายครั้ง จึงได้จัดการจัดการประชุมอย่างเป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดตั้งองค์กรขึ้นในนาม “สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย” รวมถึงมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหพันธ์ฯ อย่างเป็นทางการ โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหพันธ์ฯ เป็นคนแรก คือ นายพงศธร พอกเพิ่มดี นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนสถาบันที่เข้าร่วมประชุมครั้งนั้น ๘ สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากมติที่ประชุมดังกล่าว ในเบื้องต้น ได้ตั้งชื่อย่อของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยเป็น สนพท. แต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น สพท. และใช้ชื่อย่อดังกล่าวจนถึงทุกวันนี้

"ประวัติการก่อตั้ง"

       การดำเนินกิจกรรมในช่วงแรก เลขาธิการสหพันธ์ฯ มีฐานะเป็นเพียงผู้ประสานงาน แต่อำนาจในการตัดสินใจลงมติต่าง ๆ อยู่ที่คณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยนายกสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารจากทุกสถาบันและมีอุปนายกสโมสร ฝ่ายกิจกรรมภายนอกเป็นผู้ประสานงานอีกต่อหนึ่ง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๖ เป็นช่วงเริ่มต้นของการก่อตั้งสหพันธ์ฯ ได้มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมีนายแพทย์หทัย ชิตานนท์ เป็นผู้บรรยายให้ตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารจากทุกสถาบันได้รับทราบถึงความสำคัญของการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มีการจัดการเดินขบวนพาเหรดของนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารร่วมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ โดยประสานกับนายแพทย์ชูชัย ศุภวงศ์ ตัวแทนชมรมแพทย์ชนบทในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารเห็นความสำคัญของปัญหาโรคเอดส์ โดยจัดอบรมตัวแทนนิสิตนักศึกษาแพทย์จากทุกสถาบัน ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวิทยากร คือ นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร และ  สหพันธ์ฯ ยังมีบทบาทในการเข้าร่วมต่อสู้ด้านสิทธิบัตรยา ซึ่งจะมีผลทำให้ราคายาแพงขึ้นด้วย

IMG_5525_edited.jpg
IMG_5518_edited.png
IMG_5516_edited.png

"การรวมกันเป็นหนึ่ง"

       สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ยังจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่เหล่านิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารเอง เช่น การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ทุกสถาบันร่วมกันหลังประกาศผลการสอบเข้า  ซึ่งภายหลังได้ใช้ชื่อว่า “แรกพบ สพท.” การจัด “ค่ายอยากเป็นหมอ” ร่วมกันทุกสถาบัน โดยในครั้งแรกมีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ มีการจัดทำวารสาร สพท. เพื่อกระจายข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ และมีการประสานงานกับชมรมแพทย์ชนบทในการหาสถานที่ฝึกงานในโรงพยาบาลชุมชนให้แก่นิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารที่สนใจ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางสหพันธ์ฯ ยังมีบทบาทในการเป็นผู้จัดการจับฉลากใช้ทุนของแพทย์จบใหม่ ซึ่งยังคงดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

       ในการดำเนินงานของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในช่วงแรก ได้มาจากการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเขียนโครงการส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิแพทย์ชนบท และชมรมแพทย์ชนบท รวมทั้งมีการขอรับการสนับสนุนจากสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารแต่ละสถาบันด้วย บุคลากรที่ทำงานในช่วงเริ่มก่อตั้งสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในขณะนี้ ส่วนหนึ่งได้ทำงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในชมรมแพทย์ชนบท เช่น นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ซึ่งขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมแพทย์ชนบท นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี และนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร เป็นที่ปรึกษาชมรมแพทย์ชนบทเป็นต้น

        นอกจากนี้คณะกรรมการสหพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้ร่าง “ข้อบังคับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสหพันธ์ฯ อย่างจริงจัง ทำให้ปัจจุบันสหพันธ์ฯ สามารถดำเนินกิจกรรมได้สะดวกเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือและมั่นคงยิ่งขึ้น

"การตั้งชื่อสหพันธ์ฯ"

IMG_7016_edited.jpg

      ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ สหพันธ์ฯ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) รับเข้าในพระอุปถัมภ์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อองค์กรใหม่เป็น “สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” หรือ “สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ” โดยคงตัวย่อคือ สพท. ไว้ตามเดิม ทั้งยังมีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ดำเนินการของสหพันธ์ฯ จากตำแหน่งเลขาธิการเป็นตำแหน่งนายกสหพันธ์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทขององค์กรตามระเบียบ และปรับเปลี่ยนรูปแบบตราสัญลักษณ์ รวมไปถึงข้อบังคับสหพันธ์ฯ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

"ศูนย์กลางในการประสานงานและพัฒนาศักยภาพ"

IMG_5520_edited.jpg
318020189_5635209376596998_5575278269017

       ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายระบบการทำงานออกเป็นวงกว้าง ประกอบกับทางคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (สพท. รุ่นที่ ๒๗) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดทิศทางและจุดมุ่งหมายขององค์กรให้ชัดเจน และหนักแน่นยิ่งขึ้น จึงได้ทำการกำหนดวิสัยทัศน์ ให้สหพันธ์ฯ กลาย “เป็นองค์กรศูนย์กลางในการประสานงานและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารในประเทศไทยอย่างแท้จริง” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าประสงค์อันแสดงถึงเจตจำนงร่วมของทุกฝ่าย

       ในปีการศึกษาเดียวกันนั้น ทางคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ ได้ทำการแก้ไขพันธกิจให้สอดคล้องและครอบคลุมกับวิสัยทัศน์ขององค์กร อีกทั้งยังทำการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้คำว่า iSMST ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานทั้งภายในและภายนอก โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาและมติของที่ประชุมในการประชุมสุดยอดผู้นำที่จัดขึ้นวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อมาได้จัดตั้งเครือข่ายการทำงานต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายพลังบวก และเครือข่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร เพื่อขยายโครงสร้างและเพิ่มพื้นที่แห่งโอกาสให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรและเรียนรู้พัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรกลางอย่างแท้จริง

"สพท. อดีตสู่ปัจจุบัน"

       จนถึงปัจจุบัน นอกจากมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและเชื่อมความสัมพันธ์แล้ว สหพันธ์ฯ ยังจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ทั้งแก่บุคคลทั่วไปและแก่เหล่านิสิตนักศึกษาแพทย์ด้วยกันเอง เช่น โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ค่ายจริยธรรม ค่ายวิจัย รวมถึงโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งองค์กร ได้แก่ กิจกรรมแรกพบ สพท. และการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก กีฬา ๘ เข็มสัมพันธ์ นอกจากนี้สหพันธ์ฯ ยังได้ร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ จัดโครงการวิ่งมาราธอน เพื่อรณรงค์ด้านสุขภาพให้เป็นที่ตระหนักแก่ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

       ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ (สพท. รุ่นที่ ๒๙) ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีนั้น ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อองค์กรใหม่เป็น “สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” หรือ “สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ” โดยคงตัวย่อ คือ สพท. ไว้ตามเดิม และปรับเปลี่ยนรูปแบบตราสัญลักษณ์องค์กร รวมไปถึงได้มีการออกแบบสัญลักษณ์รองขององค์กร (Sub-logo) เพื่อให้มีความสะดวกในการแสดงความเป็นสพท. ได้อย่างหลากหลาย รวมไปถึงการปรับปรุงข้อบังคับสหพันธ์ฯ ให้มีความชัดเจน และทันสมัยยิ่งขึ้น

       เพื่อให้กิจกรรม การดำเนินงาน ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาแพทย์ในด้านต่าง ๆ เข้าถึงนิสิตนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สพท. รุ่นที่ ๓๑) จึงได้มีการจัดตั้งช่องทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินสตาแกรมรวมและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ขึ้น รวมทั้งได้มีการจัดทำอัตลักษณ์ด้านการสื่อสารองค์กรขึ้น (SMST Identity)

       ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ (สพท. รุ่นที่ ๓๒) ก็ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมสิทธินิสิตนักศึกษาแพทย์ พัฒนาเครือข่ายวิชาการในการส่งเสริมทั้งด้านวิชาการ แพทยศาสตร์ศึกษา และคุณภาพชีวิตนิสิตนักศึกษาแพทย์ จัดตั้งความร่วมมือในระดับสหวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการบริหารองค์กร ทักษะด้านเลขานุการ ทักษะด้านการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะนอกตำราเรียนในนิสิตนักศึกษาแพทย์และประชาชนทั่วไป

IMG_5523_edited.jpg
IMG_5526_edited.jpg
IMG_5521.JPG

     ด้วยผลงานที่ผ่านมาและความร่วมมือร่วมใจของนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารจากทุกสถาบัน ทำให้สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ พัฒนาก้าวหน้าจนเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นตัวกลางในการประสานงานเรื่องต่าง ๆ ในฐานะตัวแทนของนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมที่ก่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม อีกทั้งพัฒนาและส่งเสริมนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำ เสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

  • RSS
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page