top of page

SMST
Department of
Secretary

WB_Secretary.png
318020189_5635209376596998_557527826901717503_n.jpeg

ฝ่ายเลขานุการ

       มีหน้าที่บันทึกรายงานการประชุม ออกหนังสือเชิญประชุมให้แก่สถาบัน รวมถึงเอกสารอื่นในนามสหพันธ์ฯ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้แก่โครงการภายใต้สหพันธ์ฯ

SMST
Department of Secretary

TEAM

รองนายกสหพันธ์ฯ
ฝ่ายเลขานุการ

นศพ.คนธรส ปทุมวรรณ (ปลาดาว)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

"to live the life of your dream"

  • Facebook
  • Instagram
IMG_7222 2_edited.jpg

ผู้ช่วยรองนายกสหพันธ์ฯ
ฝ่ายเลขานุการ

นศพ.จิดาภา ตรีเดช (ใบมิ้นท์)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

"You'll never get out of it alive"

  • Facebook
  • Instagram

#ทีมเลขานุการ

DSCF0578.JPG

OUR MEMBERS

05POST2
06POST2
09POST1

  Secretary

SMST Department of Secretary

01.

เล่มรายงานประจำปี

02.

สรุปการประชุมสหพันธ์ฯ

03.

การติดตาม/สถานะเอกสาร

*สำหรับสถาบัน

04.

เลขานุการโครงการ

  • RSS
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page