top of page
1 (4).png

SMST34 Major Board Election

      ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุดที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.59 น.

ผ่านทาง THESMST.ORG

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ E-mail smstelection@gmail.com

01 หลักเกณฑ์การรับสมัครและเลือกตั้ง SMST34

1.png

อ่านและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2567

02 ใบรับสมัครลงเลือกตั้ง SMST34

1 (2).png

1. กรุณาส่งใบสมัคร 1 ครั้ง ต่อ 1 ตำแหน่ง ในกรณีที่ต้องการสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง กรุณาดำเนินการส่งใบสมัครอีกครั้ง

2. ในกรณีที่ผู้ลงสมัครทำการส่งใบสมัครในตำแหน่งเดิมมากกว่า 1 ครั้ง จะยึดถือตามใบสมัครล่าสุด ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

3. ใบสมัครนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสมัคร ผู้สมัครจะต้องดำเนินการส่งเอกสารอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคู่มือการรับสมัครอย่างครบถ้วน มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครทั้งหมดเป็นโมฆะ

4. กรุณาตรวจสอบการตั้งชื่อไฟล์แนบให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ

03 หนังสือรับรอง SMST34
 

1 (3).png

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารหนังสือรับรองมาทาง smstelection@gmail.com โดยตั้งชื่อเรื่อง "ELECTION MAJOR SMST34” ชื่อไฟล์ ”ชื่อจริง ตัวย่อสถาบันภาษาอังกฤษ ตำแหน่งที่ลงสมัคร" ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งของคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีชุดที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  • RSS
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page